Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jim makes a lot of money by buying old houses them up

Jim makes a lot of money by buying old houses them up

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jim makes a lot of money by buying old houses, _____ them up and then selling them again.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn