Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng nước ta sau Cách mạ

Kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng nước ta sau Cách mạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận, loại trừ.

Giải chi tiết:

A loại vì quân Trung Hoa Dân quốc vẫn đang dưới danh nghĩa quân Đồng minh vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật và những việc làm của quân Trung Hoa Dân quốc khi vào nước ta cho thấy đây không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.

B chọn vì thực dân Pháp quay trở lại nhằm xâm lược và muốn biến nước ta thành thuộc địa của chúng một lần nữa.

C loại vì cũng như quân Trung Hoa Dân quốc, thực dân Anh không phải là kẻ thù nguy hiểm nhất.

D loại vì lúc này phát xít Nhật đã đầu hàng quân Đồng minh và ta đã giành được chính quyền từ tay Nhật.

Ý kiến của bạn