Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khái niệm nào sau đây đúng về anken Những hiđrocacbon c

Khái niệm nào sau đây đúng về anken Những hiđrocacbon c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khái niệm nào sau đây đúng về anken?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về khái niệm anken trong phần giới thiệu bài anken.

Giải chi tiết:

Anken là những hiđrocacbon mạch hở, có 1 liên kết đôi trong phân tử.

Đáp án B

Ý kiến của bạn