Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết t

Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH xảy ra khi đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2.


Tính tổng các hệ số tỉ lượng.

Giải chi tiết:

PTHH: Ca(HCO3)2 (xrightarrow{{{t^o}}}) CaCO3 + CO2 + H2O

⟹ Tổng các hệ số tỉ lượng = 1 + 1 + 1 + 1 = 4.

Chọn A.

Ý kiến của bạn