Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang h

Khi nói về ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp, phát biểu sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết: Các nhân tố ảnh hưởng tới quang hợp

Giải chi tiết:

A sai, khi nhiệt độ môi trường tăng quá cao thì cường độ quang hợp giảm

B sai, cây quang hợp hiệu quả nhất ở vùng ánh sáng xanh tím và hồng đỏ.

C đúng, điểm bù của 1 nhân tố là điểm tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.

D sai, điểm bão hòa CO2 là điểm mà từ đó có tăng nồng độ CO2 thì cường độ quang hợp cũng không tăng.

Chọn C

Ý kiến của bạn