Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây đúng Gen

Khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây đúng Gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng về đột biến gen là B

A sai, gen đột biến là gen lặn sẽ không biểu hiện trong trạng thái dị hợp tử.

C sai, đột biến gen cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

D sai, gen đột biến trong tế bào sinh dưỡng sẽ không được truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính.

Chọn B

Ý kiến của bạn