Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà tr

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là: Giới hạn sinh thái (SGK Sinh 12 trang 151).

Chọn D

Ý kiến của bạn