Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kiểu thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở đới nào

Kiểu thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở đới nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kiểu thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở đới nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 19 – Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Giải chi tiết:

Kiểu thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm phân bố ở đới nóng.

Chọn A

Ý kiến của bạn