Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lấy c = 310^8 ms Bức xạ có tần số  12510^15Hz là ánh s

Lấy c = 310^8 ms Bức xạ có tần số  12510^15Hz là ánh s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lấy (c = {3.10^8}left( {m/s} right)). Bức xạ có tần số  (1,{25.10^{15}}Hz) là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính bước sóng (lambda = frac{c}{f})


Sử dụng thang sóng điện từ

Giải chi tiết:

Bức xạ có bước sóng:

(lambda = frac{c}{f} = frac{{{{3.10}^8}}}{{1,{{25.10}^{15}}}} = 2,{4.10^{ - 7}}m = 0,24mu m)

Theo thang sóng điện từ thì bức xạ này là bức xạ tử ngoại.

 

Chọn B.

Ý kiến của bạn