Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Learning foreign languages a lot of time require requi

Learning foreign languages a lot of time require requi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Learning foreign languages ________ a lot of time.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn