Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men 18 gam glucozơ thu được 736 gam rượu etylic Hiệ

Lên men 18 gam glucozơ thu được 736 gam rượu etylic Hiệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men 18 gam glucozơ thu được 7,36 gam rượu etylic. Hiệu suất của phản ứng lên men là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH


Theo PTHH ⟹ nC612O6 (LT)


⟹ (H = dfrac{{{n_{C6H12O6(LT)}}.100% }}{{{n_{C6H12O6(TT)}}}})   

Giải chi tiết:

nC2H5OH = 7,36/46 = 0,16 mol.

PTHH: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

Theo PTHH ⟹ nC612O6 (LT) = nC2H5OH/2 = 0,08 mol.

⟹ (H = dfrac{{{n_{C6H12O6(LT)}}.100% }}{{{n_{C6H12O6(TT)}}}} = dfrac{{0,08}}{{0,1}}.100%  = 80% )

Chọn D.

Ý kiến của bạn