Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lên men 324 kg tinh bột với hiệu suất cả quá trình là 6

Lên men 324 kg tinh bột với hiệu suất cả quá trình là 6

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lên men 3,24 kg tinh bột với hiệu suất cả quá trình là 60%. Thể tích dung dịch ancol etylic 20o thu được là (biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH


Dựa và dãy chuyển hóa ⟹ nC2H5OH (LT) ⟹ nC2H5OH (TT) (Do H = 60%) ⟹ mC2H5OH.


⟹ VC2H5OH = m/D ⟹ V = Vrượu = VC2H5OH.100/20 (lít).

Giải chi tiết:

ntinh bột = 3,24.103/162n = 20/n mol.

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH

Dựa vào dãy chuyển hóa ⟹ nC2H5OH (LT) = 2n.ntinh bột = 40 mol.

Do H = 60% ⟹ nC2H5OH (TT) = 40.60%/100% = 24 mol.

⟹ mC2H5OH = 24.46 = 1104 gam.

⟹ VC2H5OH = m/D = 1104/0,8 = 1380 ml = 1,38 lít.

⟹ V = Vrượu = VC2H5OH.100/20 = 1,38.100/20 = 6,9 lít.

Chọn C.

Ý kiến của bạn