Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lifes not been a bed of for Sharon Shes been divorced

Lifes not been a bed of for Sharon Shes been divorced

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Life's not been a bed of ____ for Sharon. She's been divorced twice; she's been ill most of her life and both her children died last year in a train accident.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn