Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lúc 7 giờ một người ở A chuyển động thẳng đều với v = 3

Lúc 7 giờ một người ở A chuyển động thẳng đều với v = 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Lúc (7) giờ, một người ở A chuyển động thẳng đều với (v = 36km/h) đuổi theo người ở B đang chuyển động với (v = 5m/s). Biết (AB = 18km). Hai người gặp nhau lúc mấy giờ và cách A bao nhiêu kilomet?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều: (x = {x_0} + vleft( {t - {t_0}} right))


Hai xe gặp nhau: ({x_1} = {x_2} Rightarrow t)

Giải chi tiết:

Đổi: (v = 5m/s = 18km/h)

Chọn gốc toạ độ tại A, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc (7) giờ.

Phương trình chuyển động của hai người là:

(left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{x_A} = 36t{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {km} right)}\{{x_B} = {x_0} + {v_B}.t = 18 + 18t{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {km} right)}end{array}} right.)

Hai người gặp nhau khi: ({x_A} = {x_B} Leftrightarrow 36t = 18 + 18t Rightarrow t = 1h)

Vậy hai người gặp nhau lúc  (8h.)

Vị trí hai người gặp nhau cách A: ({x_A} = 36.1 = 36km)

Chọn C.

Ý kiến của bạn