Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mắc bóng điện trên vỏ có ghi 100V – 50W vào mạng điện c

Mắc bóng điện trên vỏ có ghi 100V – 50W vào mạng điện c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mắc bóng điện trên vỏ có ghi: (100V – 50W,) vào mạng điện có điện áp là (240V.) Để bóng điện đó sáng bình thường cần mắc nối tiếp với điện trở có giá trị:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu đèn phải thỏa mãn giá trị định mức.


Áp dụng công thức (P = U.I) để tìm giá trị định mức của cường độ dòng điện.


Đối với đoạn mạch nối tiếp thì: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{U = {U_d} + {U_R}}\{I = {I_d} = {I_R}}end{array}} right.)

Giải chi tiết:

Đối với đoạn mạch nối tiếp thì:

(U = {U_d} + {U_R} Rightarrow {U_R} = U - {U_d} = 240 - 100 = 140V)

Ta có: ({P_d} = {U_d}.{I_d} Rightarrow {I_d} = dfrac{{{P_d}}}{{{U_d}}} = dfrac{{50}}{{100}} = 0,5A.)

Áp dụng định luật Ôm ta có: (R = dfrac{{{U_R}}}{I} = dfrac{{140}}{{0,5}} = {280_{}}(Omega ))

Chọn A.

Ý kiến của bạn