Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạch gỗ có chức năng là vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi

Mạch gỗ có chức năng là vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạch gỗ có chức năng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mạch gỗ có chức năng là vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

Chọn B

Ý kiến của bạn