Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện đại hóa do

Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện đại hóa do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện đại hóa do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 30 – Vấn đề giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Giải chi tiết:

Chú ý từ khóa: “chủ yếu” nhất

Mạng lưới đường bộ ở nước ta mở rộng và hiện đại hóa do nguyên nhân chủ yếu là nhờ huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư.

Chọn D

Ý kiến của bạn