Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mệnh đề nào dưới đây sai mathop lim x to + infty 4x

Mệnh đề nào dưới đây sai mathop lim x to + infty 4x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mệnh đề nào dưới đây sai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giới hạn của hàm đa thức phụ thuộc vào dấu của hệ số của bậc cao nhất.

Giải chi tiết:

Dễ thấy (mathop {lim }limits_{x to + infty } left( {4{x^2} - 7{x^3} + 2} right) = - infty ) nên đáp án A sai.

Ý kiến của bạn