Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bình đựng chất lỏng như bên Áp suất tại điểm nào nh

Một bình đựng chất lỏng như bên Áp suất tại điểm nào nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp suất chất lỏng: (p = d.h)

Giải chi tiết:

Áp suất chất lỏng là: (p = d.h Rightarrow p sim h)

Điểm càng gần mặt thoáng chất lỏng có áp suất càng nhỏ

→ Áp suất tại điểm M là nhỏ nhất

Chọn A.

Ý kiến của bạn