Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một bộ pin Mặt Trời có diện tích bề mặt là 4m^2 Tỉ lệ s

Một bộ pin Mặt Trời có diện tích bề mặt là 4m^2 Tỉ lệ s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một bộ pin Mặt Trời có diện tích bề mặt là (4{{m}^{2}}). Tỉ lệ sự chuyển hóa năng lượng điện là (12%). Bộ pin này được đặt ở nơi có sự bức xạ Mặt Trời trung bình là (1text{ }kJ/{{m}^{2}}) trong mỗi giây. Tính năng lượng điện cung cấp hằng ngày với thời gian chiếu sáng trung bình của Mặt Trời là 12 giờ.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Điện năng: (A=P.t)


Hiệu suất: (H=frac{{{A}_{ci}}}{{{A}_{tp}}}.100%)

Giải chi tiết:

Ta có:

+ Bộ pin được đặt ở nơi có bức xạ Mặt Trời trung bình (1text{ }kJ/{{m}^{2}}) trong mỗi giây.

+ Bộ pin có diện tích bề mặt (4{{m}^{2}}).

+ Thời gian chiếu sáng trung bình của Mặt Trời là 12 giờ

(Rightarrow ) Năng lượng mà Mặt Trời cung cấp trong 1 ngày là:

({{A}_{tp}}=P.t=4.1.12.3600=172800kJ)

Tỉ lệ chuyển hóa năng lượng điện là (12%):

(begin{array}{l}
H = frac{{{A_{ci}}}}{{{A_{tp}}}}.100% = 12% \
Rightarrow {A_{ci}} = frac{{{A_{tp}}.12}}{{100}} = frac{{172800.12}}{{100}} = 20736kJ
end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn