Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một chiếc ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bế

Một chiếc ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một chiếc ca nô chạy trên một khúc sông từ bến A đến bến B. Khi đi xuôi dòng thì mất 6 giờ; khi đi ngược dòng thì mất 8 giờ. Hãy tính khoảng cách từ A đến B biết rằng nước chảy với vận tốc là 5km/giờ.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Nếu vật chuyển động ngược dòng thì có lực cản của dòng nước.


- Nếu vật chuyển động xuôi dòng thì có thêm vận tốc dòng nước.


({v_{xuoi}} = {v_{vat}} + {v_{dong}})  (vận tốc xuôi dòng = vận tốc của vật CĐ + vận tốc dòng nước)


({v_{nguoc}} = {v_{vat}} - {v_{dong}}) (vận tốc ngược dòng = vận tốc vật CĐ – vận tốc dòng nước. 

Giải chi tiết:

Vận tốc khi xuôi dòng lớn hơn vận tốc ngược dòng là: (5 + 5 = 10,)(km/giờ)

Vì trên cùng một quãng đường, thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc nên:

Tỉ số giữa thời gian đi xuôi dòng và thời gian đi ngược dòng là: (frac{6}{8} = frac{3}{4})

Suy ra, tỉ số giữa vận tốc xuôi dòng và vận tốc ngược dòng là: (frac{4}{3})

Ta có sơ đồ:

Suy ra vận tốc canô lúc xuôi dòng là: (10 times 4 = 40) (km/giờ)

Khoảng cách AB là: (40 times 6 = 240left( {km} right))

Đáp số: (240km.)

Chọn C

Ý kiến của bạn