Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao

Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng (1m) và (1,2m). Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích bằng tổng của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Sử dụng công thức tính thể tích khối trụ có chiều cao (h), bán kính đáy (r) là (V = pi {r^2}h).


- Tính thể tích từng khối trụ ban đầu và khối trụ mới dự định làm, sử dụng giả thiết bể nước mới có thể tích bằng tổng thể tích bằng tổng của hai bể nước trên, lập phương trình và giải tìm bán kính của bể nước mới.

Giải chi tiết:

Gọi chiều cao của các bể nước hình trụ cùng bằng nhau và bằng (h).

+ Thể tích bể nước có bán kính ({r_1} = 1m) là: ({V_1} = pi r_1^2h = pi h,,left( {{m^3}} right)).

+ Thể tích bể nước có bán kính ({r_1} = 1,2m) là: ({V_2} = pi r_2^2h = 1,44pi h,,left( {{m^3}} right)).

+ Thể tích bể nước lúc sau có bán kính (r) là (V = pi {r^2}h,,left( {{m^3}} right)).

Theo bài ra ta có (V = {V_1} + {V_2}).

(begin{array}{l} Leftrightarrow pi {r^2}h = pi h + 1,44pi h\ Leftrightarrow {r^2} = 2,44 Leftrightarrow r approx 1,56mend{array})

Vậy bán kính của bể nước dự định làm gần nhất với (1,56m).

Chọn D.

Ý kiến của bạn