Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài (l = 64cm) . Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường (g) . Lấy (g = {pi ^2}left( {m/{s^2}} right)). Chu kì dao động của con lắc là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn: (T = 2pi sqrt {dfrac{l}{g}} )

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của con lắc là:

(T = 2pi sqrt {dfrac{l}{g}}  = 2pi .sqrt {dfrac{{0,64}}{{{pi ^2}}}}  = 1,6s)

Chọn A.

Ý kiến của bạn