Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một este đơn chức X có M = 88 Cho 176 gam X tác dụng hế

Một este đơn chức X có M = 88 Cho 176 gam X tác dụng hế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một este đơn chức X có M = 88. Cho 17,6 gam X tác dụng hết với 300ml dung dịch NaOH 1M; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ta thấy với M = 88 thì X không thể là este của phenol.


RCOOR' + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) RCOONa + R'OH


Chất rắn thu được sau phản ứng gồm RCOONa và NaOH dư.


Từ khối lượng chất rắn ⟹ MR ⟹ R ⟹ MR' ⟹ R'


Từ đó xác định được CTCT của X.

Giải chi tiết:

nX = 17,6/88 = 0,2 mol; nNaOH = 0,3 mol.

Ta thấy với M = 88 thì X không thể là este của phenol.

RCOOR' + NaOH (xrightarrow{{{t^o}}}) RCOONa + R'OH

   0,2    →      0,2           →      0,2                   (mol)

⟹ Chất rắn thu được sau phản ứng gồm (left{ begin{array}{l}RCOONa:0,2,,(mol)\NaOH,du:0,3 - 0,2 = 0,1,,(mol)end{array} right.)

⟹ 0,2.(MR + 44 + 23) + 0,1.40 = 23,2 ⟹ MR = 29 ⟹ R là -C2H5

⟹ MR' = 88 - 44 - 29 = 15 ⟹ R' là -CH3

Vậy CTCT của X là C2H5COOCH3.

Chọn C.

Ý kiến của bạn