Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen ở sinh vật nhân sơ một đột biến mất 3 cặp nucl

Một gen ở sinh vật nhân sơ một đột biến mất 3 cặp nucl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen ở sinh vật nhân sơ, một đột biến mất 3 cặp nuclêôtit số 13, 14, 15 trong vùng mã hóa của gen cấu trúc hình thành gen đột biến. Chuỗi pôlipeptit trong prôtêin bậc 1 được mã hóa từ gen đột biến tương ứng bị


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chuỗi pôlipeptit trong prôtêin bậc 1 → đã cắt bỏ axit amin mở đầu.

Vị trí 13,14,15 thuộc codon số 4 → mất đi aa số 4.

Chọn A

Ý kiến của bạn