Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một hợp chất có công thức CxH2x+2 có tỉ khối so với Ne

Một hợp chất có công thức CxH2x+2 có tỉ khối so với Ne

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một hợp chất có công thức CxH2x+2 có tỉ khối so với Ne là 2,9. Hợp chất có CTHH đúng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

({M_{{C_x}{H_{2x + 2}}}}) = x.MC + (2x + 2).MH

Giải chi tiết:

({d_{hc/Ne}} = dfrac{{{M_{{C_x}{H_{2x + 2}}}}}}{{{M_{Ne}}}}) = 2,9 ⟹ ({M_{{C_x}{H_{2x + 2}}}}) = 2,9.20 = 58

({M_{{C_x}{H_{2x + 2}}}}) = x.MC + (2x + 2).MH

⟹ 58 = 12x + 2x + 2 ⟹ x = 4

Vậy CTHH là C4H10.

Đáp án B

Ý kiến của bạn