Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một loài thực vật tiến hành phép lai P AAbb × aaBB thu

Một loài thực vật tiến hành phép lai P AAbb × aaBB thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb × aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lý các hợp tử này bằng cônsixin để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F1; các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo  giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử gồm toàn alen trội của F1 chiếm tỉ lệ  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

P: AAbb × aaBB → F1: AaBb → Tứ bội hoá, hiệu quả 36%: 36aaBBbb:0,64AaBb

Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.

Tương tự với BBbb

Ta có 0,36AAaaBBbb GP → giao tử có toàn alen trội: AABB = (0,36 times frac{1}{6} times frac{1}{6} = 0,01)

0,64AaBb → giao tử có toàn alen trội: AB = 0,64×0,25 = 0,16

Vậy F1 tạo 17% giao tử chứa toàn alen trội.

Chọn D

Ý kiến của bạn