Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một ô tô đi trong 2 giờ được 120km Hỏi trong 9 giờ ô tô

Một ô tô đi trong 2 giờ được 120km Hỏi trong 9 giờ ô tô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một ô tô đi trong 2 giờ được 120km. Hỏi trong 9 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Rút về đơn vị.


Tìm số ki-lô-mét ô tô đó đi trong 1 giờ.


Tìm số ki-lô-mét ô tô đó đi trong 9 giờ.

Giải chi tiết:

Trong 1 giờ ô tô đó đi được: (120:2 = 60left( {km} right))

Trong 9 giờ ô tô đó đi được là: (9 times 60 = 540left( {km} right))

Đáp số: (540,km.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn