Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ v chu kì T tần s

Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ v chu kì T tần s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ học lan truyền với tốc độ v, chu kì T, tần số f thì có bước sóng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước sóng: (lambda = v.T)

Giải chi tiết:

Bước sóng của sóng cơ học là: (lambda = vT = frac{v}{f})

Ý kiến của bạn