Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(8πt-0,04πx) (cm) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Li độ của phần tử sóng tại vị trí cách nguồn 25 cm, ở thời điểm t = 3 s là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay giá trị x và t vào phương trình sóng

Giải chi tiết:

Li độ của phần tử sóng là:

u = 5cos(8πt-0,04πx) = 5cos(8π.3-0,04π.25) = -5 (cm)

Ý kiến của bạn