Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 100ms

Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc 100ms

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một sóng truyền trong một môi trường với vận tốc (100m/s) và có bước sóng (0,25m). Tần số của sóng đó là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: (lambda  = dfrac{v}{f})

Giải chi tiết:

Tần số của sóng: (f = dfrac{v}{lambda } = dfrac{{100}}{{0,25}} = 400H{rm{z}})

Chọn A.

Ý kiến của bạn