Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một trong những đặc trưng sinh lí của âm là Mức độ cườn

Một trong những đặc trưng sinh lí của âm là Mức độ cườn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những đặc trưng sinh lí của âm là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Các đặc trưng vật lí của âm là: Tần số âm; Cường độ âm, mức cường độ âm; Đồ thị dao động của âm.


+ Các đặc trưng sinh lí của âm: Độ cao, Độ to, Âm sắc.

Giải chi tiết:

Các đặc trưng sinh lí của âm:

+ Độ cao

+ Độ to

+ Âm sắc.

( Rightarrow ) Một trong những đặc trưng sinh lí của âm là âm sắc.

Chọn D.

Ý kiến của bạn