Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc như hình bên Công

Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc như hình bên Công

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc như hình bên. Công thức vận tốc và công thức đường đi của vật là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gia tốc: (a = dfrac{{v - {v_0}}}{{t - {t_0}}})


Công thức vận tốc và quãng đường: (left{ begin{array}{l}v = {v_0} + at\s = {v_0}t + dfrac{1}{2}a{t^2}end{array} right.)

Giải chi tiết:

Biễu diễn số liệu như hình vẽ:

 

Từ đồ thị ta có: (left{ begin{array}{l}{t_0} = 0;{v_0} = 20m/s\{t_1} = 10s;{v_1} = 30m/send{array} right.)

Gia tốc của vật: (a = dfrac{{{v_1} - {v_0}}}{{{t_1} - {t_0}}} = dfrac{{30 - 20}}{{10}} = 1m/{s^2})

Công thức vận tốc và quãng đường:

(left{ begin{array}{l}v = {v_0} + at = 20 + 1.t\s = {v_0}t + dfrac{1}{2}a{t^2} = 20.t + dfrac{1}{2}.1.{t^2}end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}v = 20 + t,,left( {m/s} right)\s = 20t + dfrac{{{t^2}}}{2},left( m right)end{array} right.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn