Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos 10

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos 10

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật dao động điều hoà với phương trình (x = 4cos left( {10pi t + dfrac{pi }{2}} right){mkern 1mu} {mkern 1mu} cm). Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là (20m/{s^2}) và vật đang tiến về vị trí cân bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega },) gia tốc (a =  - {omega ^2}x)

Giải chi tiết:

Vật có gia tốc (a = 20{mkern 1mu} {mkern 1mu} m/{s^2} Rightarrow x = dfrac{a}{{ - {omega ^2}}} = dfrac{{2000}}{{ - {{left( {10pi } right)}^2}}} =  - 2{mkern 1mu} {mkern 1mu} cm)

Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có li độ x = - 2 cm và đang tiến về vị trí cân bằng, vật quét được góc (dfrac{{5pi }}{6}.)

Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét (Delta varphi ) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

(Delta varphi  = dfrac{{5pi }}{6} Rightarrow Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega } = dfrac{{dfrac{{5pi }}{6}}}{{10pi }} = dfrac{1}{{12}}{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn