Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trì

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình (x = 2cos10pi tleft( {cm,s} right)) . Tính tần số của dao động và tần số biến thiên của động năng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tần số của dao động : (f = dfrac{omega }{{2pi }})


Tần số biến thiên của động năng : (f' = 2f)

Giải chi tiết:

Ta có (x = 2cos10pi tleft( {cm,s} right) Rightarrow omega  = 10pi ,rad/s)

( Rightarrow ) Tần số của dao động :

(f = dfrac{omega }{{2pi }} = dfrac{{10pi }}{{2pi }} = 5Hz)

( Rightarrow ) Tần số biến thiên của động năng là :

(f' = 2f = 2.5 = 10Hz)

Chọn A.

Ý kiến của bạn