Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Mức phản ứng của kiểu gen là do sự tương tác giữa kiểu

Mức phản ứng của kiểu gen là do sự tương tác giữa kiểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Mức phản ứng của kiểu gen là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Mức phản ứng của kiểu gen là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau (SGK Sinh 12 trang 56).

Chọn D

Ý kiến của bạn