Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My children around Asia now travels are traveling is t

My children around Asia now travels are traveling is t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My children __________________ around Asia now.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn