Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My country borders on Pacific Ocean a an the Ø Giải ch

My country borders on Pacific Ocean a an the Ø Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My country borders on ________ Pacific Ocean.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn