Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My cousin bought a vase blue ancient lovely small love

My cousin bought a vase blue ancient lovely small love

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My cousin bought a _____ vase.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn