Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My father studies about life and structure of plants an

My father studies about life and structure of plants an

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My father studies about life and structure of plants and animals. He is a ______.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn