Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My first school day was a event in my life memory memo

My first school day was a event in my life memory memo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My first school day was a ________ event in my life.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn