Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

My mother would like to buy a bag big plastic blue Russ

My mother would like to buy a bag big plastic blue Russ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

My mother would like to buy a _________bag.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn