Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu chi cho Quảng cáo là 210 triệu đồng thì chênh lệch

Nếu chi cho Quảng cáo là 210 triệu đồng thì chênh lệch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu chi cho Quảng cáo là 210 triệu đồng thì chênh lệch giữa chi cho Vận chuyển và chi cho Thuế là bao nhiêu triệu đồng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đọc thông tin biểu đồ đã cho để lấy dữ kiện tính toán.


- Tính số tiền chi cho vận chuyển.


- Tính số tiền chi cho quảng cáo.


Tính chênh lệch.

Giải chi tiết:

Chi cho Quảng cáo 15%

Chi cho Vận chuyển là 12,5%

Chi cho Thuế là 10%

Như vậy, nếu số tiền chi cho Quảng cáo là 15% thì

+ Số tiền chi cho Vận chuyển sẽ là: (210:15,,.,12,5, = 175) (triệu đồng)

+ Số tiền chi cho Thuế sẽ là: (210:15.10 = 140) (triệu đồng)

Số tiền chênh lệch giữa chi cho Vận chuyển và chi cho Thuế là:

(175 - 140 = 35) (triệu đồng)

Chọn D.

Ý kiến của bạn