Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn

Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn? 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- dựa vào các PTBĐ đã học

Giải chi tiết:

PTBĐ: nghị luận

Ý kiến của bạn