Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu W ở nhóm 1 thì học sinh nào dưới đây cũng phải ở nh

Nếu W ở nhóm 1 thì học sinh nào dưới đây cũng phải ở nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu W ở nhóm 1 thì học sinh nào dưới đây cũng phải ở nhóm 1?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện đề bài cho.

Giải chi tiết:

Vì “Nếu W ở nhóm 1 thì T phải ở nhóm 2” => T phải ở nhóm 2.

Vì “R và T không được phân vào một nhóm” => R phải ở nhóm 1.

Chọn B.

Ý kiến của bạn