Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

New laws have been passed to wildlife in this area con

New laws have been passed to wildlife in this area con

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

New laws have been passed to ________ wildlife in this area.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. conserve (v): bảo tồn, giữ gìn

B. establish (v): thành lập

C. endanger (v): gây nguy hiểm

D. produce (v): sản xuất

Tạm dịch: Luật mới đã được thông qua để bảo tồn động vật hoang dã trong khu vực này.

Chọn A.

Ý kiến của bạn