Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

New York is described as the worlds cultural centre It

New York is described as the worlds cultural centre It

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

New York is described as the world's cultural centre. It is situated on the bank of Hudson River.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề quan hệ

Giải chi tiết:

As long as: miễn là

In spite of: mặc cho

Because: bởi vì

Dùng đại từ “which” thay cho từ chỉ vật trong mệnh đề quan hệ.

Tạm dịch: New York được coi là trung tâm văn hóa của thế giới. Nó nằm trên bờ sông Hudson.

A. Miễn là New York được coi là trung tâm văn hóa của thế giới, nó nằm trên bờ sông Hudson.

=> sai nghĩa

B. Mặc dù nằm trên bờ sông Hudson, New York được coi là trung tâm văn hóa của thế giới. => sai nghĩa

C. Vì nằm trên bờ sông Hudson, New York được coi là trung tâm văn hóa của thế giới. => sai nghĩa

D. New York, nằm trên bờ sông Hudson, được coi là trung tâm văn hóa của thế giới.

Chọn D.

Ý kiến của bạn