Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của nước ta kể từ sau Đổi mới là:

Ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của nước ta kể từ sau Đổi mới là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của nước ta kể từ sau Đổi mới là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của nước ta kể từ sau Đổi mới là công nghiệp. Giai đoạn 1990 – 2000 giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh từ 22,67% lên 36,61%, trong khi đó nông nghiệp giảm và dịch vụ tăng nhẹ từ 38,59% lên 39,09%).

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn