Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nghiệm của phương trình log 3^ x - 2 = 2 là x = 11 x =

Nghiệm của phương trình log 3^ x - 2 = 2 là x = 11 x =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nghiệm của phương trình (log _3^{}left( {x - 2} right) = 2) là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải phương trình logarit: ({log _a}fleft( x right) = b Leftrightarrow left{ begin{array}{l}fleft( x right) > 0\0 < a ne 1\fleft( x right) = {a^b}end{array} right..)

Giải chi tiết:

Ta có: ({log _3}left( {x - 2} right) = 2 Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x - 2 > 0\x - 2 = {3^2}end{array} right.) ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x > 2\x = 11end{array} right. Leftrightarrow x = 11).

Chọn A.

Ý kiến của bạn