Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Người Kinh ở vùng nông thôn sinh sống tập trung thành các điểm dân cư gọi là

Người Kinh ở vùng nông thôn sinh sống tập trung thành các điểm dân cư gọi là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người Kinh ở vùng nông thôn sinh sống tập trung thành các điểm dân cư gọi là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Người Kinh ở vùng nông thôn sinh sống tập trung thành các điểm dân cư gọi là làng, ấp.

Chọn A

Ý kiến của bạn